Costa Rica är ett unikt land på många sätt. Landet är inte bara ett av de mest välutvecklade av de latinamerikanska länderna. Det var även det första landet i världen att avskaffa sin armé. Det har även en unik ställning internationellt vad gäller miljövård. Det är ett av de länder i världen med störst biologisk mångfald. Det har som mål att bli det första koldioxidneutrala landet i världen till 2021. Hela 23% av landet är reserverat som naturskyddsområden. I Sverige är motsvarande siffra 13%. Det är ett land med färre en 5 miljoner invånare. Trots det omsätter deras turistindustri 1,9 miljarder dollar om året och då främst i form av ekoturism. Vilket är mer än Sveriges turistindustri omsätter. 2015 var exportvärde på Svensk turism 112,6 miljarder kronor.

Mitt förlag är att vi i Sverige ser Costa Rica som ett föregångsland och ser omsorg om naturen som en investering. Idag ses skogen i Sverige i huvudsak som en råvarutillgång, det är alltså timret som är det man ser något ekonomiskt värde i. Men de som livnär sig på ekoturism ser ju förstås att det finns andra ekonomiska värden i en skog.

Jag har hittat lite siffror från 2015 från både skogsindustrin och turistindustrin och om man jämför dessa så ser det ut så här:

Turismindustrin:

165 400 är sysselsatta med turism

112,6 miljarder i exportvärde 2015

Exportvärdet har ökat med ca 7% under 2015

Skogsindustrin:

70 000 sysselsatta

127 miljarder i exportvärde 2015

Exportvärde har minskat med ca 4% under 2015

Som man kan se så är det mer än dubbelt så många som är sysselsatta inom turistnäringen än vad det är inom skogsindustrin. Och än så länge är skogsindustrins värde större, men minskar till skillnad från turismen. Om det är en trend så kommer turistnäringen snart att vara mer värd än vad skogsindustrin är. Räknar man till arbetstillfällen är det redan så. Givetvis menar jag inte att alla turister är intresserad av att uppleva Sveriges natur, men en betydande andel är det enligt undersökningar.

Vad är det då jag föreslår, jo att vi inrättar en helt ny typ av naturskyddsområden i Sverige. De naturreservat och nationalparker vi har idag finns främst till för naturens egen skull. Det är naturen som ska skyddas mot alla hot människan utgör, och det är så klart bra. De naturskyddsområden jag föreslår ska finnas till för människors rekreation och medfödda behov av naturupplevelser. Både svenskar och turister ska kunna utnyttja dessa områden. I ett vanligt naturreservat är allemansrätten inskränkt, men i det här fallet ska allemansrätten vara utökad så att man har rätt att göra mera än vad som är vanligt i ett naturreservat. Saker som är relaterade till friluftsliv men som inte förstör upplevelsen för andra besökare. Särskild hänsyn ska tas till turistnäringens behov för att kunna bygga upp ekoturism. Om man ser hur det har gått för Costa Rica att satsa på miljön så är det en jackpott, landet är det mest ekonomiskt framgångsrika i regionen. Sverige och andra länder borde följa Costa Ricas exempel vi skulle då sannolikt få både bättre ekonomi och bättre miljö.

 

Bilden har jag tyvärr inte tagit själv utan hämtat från https://pixabay.com/sv/

Referenser:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica

https://tillvaxtverket.se/download/18.a42722f156a11d234d6039c/1473248991944/info_0651_webb_tillg.pdf

http://www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/sa-gar-det-for-skogsindustrin/sa-gar-det-for-skogsindustrin—oktober-2016.pdf